Để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp tác giữa Công ty TNHH Venesa (sau đây gọi là "Công ty") và Cộng tác viên (sau đây gọi là "CTV") dành riêng cho sản phẩm được mua bán trực tuyến tại Website v-care.com.vn (sau đây gọi là "Website") thông qua hình thức giao dịch bán hàng onlie, tiếp thị liên kết, Công ty công khai và áp dụng Điều khoản hợp tác tiếp thị liên kết giữa Công ty TNHH Venesa và Cộng tác viên V-care (sau đây gọi là "Điều khoản hợp tác").

Bằng việc Đăng kí bán hàng, trở thành CTV của Chúng tôi tại Website v-care.com.vn, CTV xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý ràng buộc, tuân thủ Điều khoản hợp tác của Chúng tôi.

1. Nội dung Điều khoản hợp tác

Công ty và CTV đồng ý hợp tác trong việc cung cấp sản phẩm/hàng hóa có sẵn trên Webiste của Công ty tới khách hàng. Các công việc CTV thực hiện bao gồm:

1.1 Tìm kiếm, tiếp thị, tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của Công ty tới khách hàng.

1.2 Hướng dẫn khách hàng đặt mua các sản phẩm trên Website bao gồm cả việc thông tin tới khách hàng các chính sách bán hàng, quy định của Công ty liên quan đến sản phẩm trước, trong và sau bán hàng.

1.3 Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty trong Điều khoản dịch vụ hợp tác này.

2. Cấp tài khoản cộng tác viên

CTV thực hiện theo các hướng dẫn tại Website của Công ty để đăng ký trở thành cộng tác viên bán hàng online, tiếp thị liên kết. Khi đăng ký thành công và được Công ty chấp nhận, CTV được cấp tài khoản cộng tác viên. Tài khoản này làm cơ sở tính doanh thu số lượng đơn hàng bán và thù lao cho CTV.

3. Thù lao cộng tác viên.

3.1 CTV được hưởng mức chiết khấu trên giá bán lẻ sản phẩm theo quy định của Công ty từng thời kỳ.

3.2 Thù lao CTV được tính trên các đơn hàng đã được bán thành công cho khách hàng, được ghi nhận vào doanh thu của CTV từ ngày 1 tới hết ngày cuối cùng của tháng, và được trả định kỳ vào ngày mồng 7 hàng tháng cho thù lao của tháng liền kề trước đó.

3.3 Công thức tính thù lao hàng tháng được xác định là tỷ lệ % chiết khấu dựa trên giá bán lẻ cho khách hàng, sau khi trừ đi khuyến mãi (nếu có) và thuế VAT, nhân với khung hạn mức thưởng trong biểu mẫu Chính sách thưởng doanh số của CTV mà Công ty quy định theo từng thời kỳ.

3.4 Hình thức thanh toán: bằng chuyển khoản vào số tài khoản của CTV cung cấp khi Đăng kí bán hàng trên Website.

3.5 Công ty sẽ chịu trách nhiệm kê khai, khấu trừ thu nhập tại nguồn và nộp thuế thu nhập cá nhân cho CTV theo quy định của pháp luật.

4. Quy định giá cả, hình thức thanh toán và giao sản phẩm tới khách hàng

4.1 Giá sản phẩm: giá bán của từng sản phẩm tới khách hàng là giá do Công ty quy định và được niêm yết công khai trên Website. CTV không được thay đổi mức giá này trong mọi trường hợp.

4.2 Hình thức khách hàng thanh toán: CTV hướng dẫn khách hàng có thể thanh toán giá trị sản phẩm cho Công ty theo các hình thức được công khai trên Website trong mục Chính sách bán hàng trực tuyến

4.3 Giao sản phẩm: Công ty chịu trách nhiệm vận chuyển sản phẩm tới khách hàng. CTV có trách nhiệm cung cấp thông tin tới khách hàng liên quan đến vận chuyển/giao hàng theo quy định của Công ty. Trường hợp CTV không thỏa thuận rõ với khách hàng như quy định của Công ty, CTV bồi thường khoản tiền/thiệt hại của đơn hàng đó cho Công ty và/hoặc khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào liên quan (nếu có). Trường hợp khách hàng đã đặt hàng thành công và hàng hóa được vận chuyển theo đúng địa chỉ, đúng hàng tại đơn đặt hàng nhưng khách hàng không nhận hàng hóa thì chi phí vận chuyển hàng hai chiều (từ kho hàng của Công ty tới địa chỉ khách hàng chỉ định và ngược lại) và chi phí bảo hiểm với đơn hàng có giá trị trên 3,000,000đ (ba triệu đồng) sẽ do CTV chịu trách nhiệm chi trả.

5. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên

5.1 Quyền lợi và trách nhiệm của Công ty 

5.1.1 Yêu cầu CTV tuân thủ đúng các quy định về bán hàng, giá cả và các chính sách chung của Công ty áp dụng cho khách hàng.

5.1.2 Công ty có quyền thay đổi mọi nội dung liên quan đến chính sách thù lao cộng tác viên, quy định hợp đồng, giá bán sản phẩm theo từng thời điểm. Có quyền cung cấp hoặc dừng cung cấp sản phẩm theo chiến lược kinh doanh của Công ty từng thời kỳ. Công ty sẽ thông tin tới CTV các sự thay đổi trên Website.

5.1.3 Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, đảm bảo các quy định về nhãn mác.

5.1.4 Hỗ trợ CTV đối với các thông tin khách hàng thắc mắc, yêu cầu làm rõ về sản phẩm trong quá trình CTV thực hiện giao dịch bán hàng, tiếp thị liên kết.

5.1.5 Cung cấp các tài liệu, chính sách, quy định liên quan đến sản phẩm để CTV đọc, hiểu, giới thiệu tới khách hàng.

5.1.6 Có trách nhiệm thanh toán cho CTV theo đúng quy định tại điều 4.3 như đã thỏa thuận. Công ty không có trách nhiệm thanh toán chi phí quản lý, quảng cáo cho CTV cũng như không phải thanh toán cho CTV bất kỳ chi phí nào trừ thù lao CTV quy định tại Điều 3.

5.1.7 Chịu trách nhiệm giao kết mua bán và cung cấp các sản phẩm đến khách hàng.

5.1.8 Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

5.2 Quyền lợi và trách nhiệm của CTV.

5.2.1 Yêu cầu Công ty thông báo ngay khi có các thay đổi liên quan tới chính sách, quy định, giá của sản phẩm.

5.2.2 Được quyền chủ động về thời gian, địa điểm và cách thức thực hiện công việc đúng với quy định của bên A và phù hợp với pháp luật.

5.2.3 Không chịu trách nhiệm đối với khiếu nại của khách hàng liên quan tới nguồn gốc, chất lượng sản phẩm do Công ty cung cấp.

5.2.4 Được hưởng thù lao theo quy định tại điều 3 Hợp đồng này. Được hưởng chính sách thưởng theo doanh thu bán hàng (nếu có) theo quy định của Công ty.

5.2.5 Không được thay đổi giá bán sản phẩm, tư vấn, giới thiệu không đúng chính sách bán hàng, quy định của Công ty dưới mọi hình thức. Tuyệt đối không bán hàng giả chất lượng, giả mạo nhãn mác, bao bì sản phẩm của Công ty. Trường hợp Công ty phát hiện CTV bán hàng giả mạo nhãn mác, bao bì, chất lượng sản phẩm của Công ty, CTV có trách nhiệm bồi thường toàn bộ các thiệt hại liên quan đến sản phẩm, uy tín, hình ảnh và thương hiệu của Công ty trên thị trường theo tính toán của Công ty.

5.2.6 Đọc và đồng ý với các quy định, chính sách, điều khoản của Công ty trên hệ thống, cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung công việc trong Điều khoản hợp tác. Cập nhật thông tin về các thay đổi khi Công ty cung cấp.

5.2.7 Thực hiện việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chăm sóc, giới thiệu sản phẩm của Công ty một cách trung thực, rõ ràng theo đúng quy định của Công ty.

5.2.8 Bảo mật tài khoản, mật khẩu tài khoản. Có trách nhiệm giải đáp các thắc mắc về sản phẩm, chính sách bán hàng và các nội dung khác liên quan cho khách hàng và thông báo ngay cho Công ty.

5.2.9 Có trách nhiệm giới thiệu, bán hàng tuân thủ theo đúng các quy định của Công ty áp dụng tại từng thời kỳ.

5.2.10 Có trách nhiệm cùng Công ty giải quyết các phát sinh khác liên quan đến đơn hàng mà CTV thực hiện, bao gồm cả việc giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của khách hàng.

5.2.11 Trường hợp CTV vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản hợp tác này, tư vấn sai hoặc gây thiệt hại cho khách hàng hoặc bên thứ ba khác dẫn đến Công ty bị thiệt hại, CTV có trách nhiệm: (i) bồi thường thiệt hại cho Công ty, (ii) nộp cho Công ty một khoản tiền phạt vi phạm tương ứng 200% tổng mức thù lao bên B nhận được của 01 tháng liền kề trước đó hoặc số tiền tương ứng 100% thù lao của tổng doanh thu CTV nhận được từ khi Đăng kí bán hàng thành công tại Website, tùy theo sự lựa chọn của Công ty (iii) trong trường hợp này, Công ty không phải thanh toán cho CTV số tiền thù lao còn lại của CTV.

5.2.12 Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

6. Chấm dứt hợp tác.

6.1 Điều khoản hợp tác này chấm dứt trong các trường hợp:

6.1.1 Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp tác.

6.1.2 Công ty thông báo và hợp tác chấm dứt ngay lập tức khi CTV thuộc một trong các trường hợp:

(i) Không tuân thủ theo quy định của Công ty về giao dịch bán hàng, tiếp thị liên kết theo đánh giá của Bên A.

(ii) Vi phạm quy định của pháp luật.

(iii) Không phát sinh thù lao trong 06 tháng liên tiếp.

(iv) Khi Công ty thấy việc hợp tác với CTV không hiệu quả.

6.2 Khi chấm dứt hợp tác theo Điều khoản hợp tác này, Công ty thông báo bằng văn bản/email/tin nhắn vào số điện thoại cho bên B. Công ty sẽ thanh toán khoản tiền thù lao còn lại (nếu có) cho CTV và Công ty có quyền xóa tài khoản của CTV trên hệ thống của Công ty.

7. Bảo mật thông tin.

7.1 Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích thực hiện hợp tác theo Điều khoản hợp tác này, các bên cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin liên quan đến nội dung của Điều khoản dịch vụ hợp tác và các thông tin khác có liên quan mà các bên có được trong quá trình làm việc.

7.2 Không bên nào được tiết lộ hoặc để lộ thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bên kia hoặc theo quy định của pháp luật.

7.3 Các quy định tại điều này ràng buộc các bên về nghĩa vụ bảo mật thông tin không giới hạn về thời gian. Mọi vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin dẫn đến thiệt hại cho một bên (nếu có) sẽ được bên vi phạm bồi thường theo thiệt hại thực tế xảy ra.

8. Điều khoản chung

8.1 Điều khoản hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày CTV xác nhận đã đọc hiểu và đồng ý với Điều khoản dịch vụ hợp tác cho đến khi các bên thực hiện xong tất cả các quyền và nghĩa vụ với nhau theo Điều khoản dịch vụ hợp tác này.

8.2 Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong Điều khoản dịch vụ hợp tác này. 

8.3 Mọi tranh chấp phát sinh từ/liên quan đến Điều khoản hợp tác  này sẽ được hai bên thỏa thuận và thương lượng trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của các bên. Trường hợp không thể giải quyết được bằng thương lượng, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra tòa án nhân dân có thẩm quyền, án phí do bên thua kiện chịu.

8.4 Hai bên xác nhận rằng việc giao kết Điều khoản hợp tác tiếp thị này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn.

 

Mọi vấn đề hỗ trợ về tham gia  Chương trình Seller Chính Hiệu

Vui lòng liên hệ:  028 7300 2286 (+ 58151)