Công Ty TNHH Venesa (“Chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của  Khách hàng (gọi là: “bạn”) và bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được bảo vệ cho các mục đích của Chính sách Bảo mật Quyền Riêng tư này, "Dữ Liệu Cá Nhân" có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào, cho dù có đúng hay không, về một cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó.

1. CÁCH THỨC THU THẬP

Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này giải thích các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, xử lý và bảo vệ các thông tin đó.

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân thông qua, nhưng không giới hạn ở phương tiện sau đây:

(a) Khi  bạn mua sắm trên hoặc duyệt trang website https://www.bijindo.vn (“Trang Website”);

(b) Khi  bạn mua sắm tại các cửa hàng truyền thống của chúng tôi;

(c) Khi  bạn kết nối với chúng tôi thông qua truyền thông xã hội hoặc tham dự các sự kiện tiếp thị của chúng tôi; và

(d) Khi  bạn chấp thuận và đồng ý trở thành thành viên của chương trình Thành Viên Bijindo, cho dù thông qua phương thức vật lý hoặc điện tử.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật Quyền Riêng tư này trong từng thời điểm bằng cách đăng các phiên bản cập nhật lên Trang Website và/hoặc bằng việc gửi thư điện tử cho  bạn. Việc bạn tiếp tục là thành viên, truy cập vào và/hoặc sử dụng Trang Website sẽ được xem như là đồng ý với, và chấp nhận toàn bộ những thay đổi được thực hiện trong từng phiên bản cập nhật.

Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại các thông tin cập nhật về cách thức chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của  bạn.

2. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chưa có sự đồng ý của bạn (trừ trường hợp được pháp luật cho phép và chấp nhận). Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của  bạn cho chúng tôi, bạn thông qua website đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, và xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị cho các mục đích được nêu tại Mục 3 của Chính sách Bảo mật Quyền Riêng tư này.

Các loại Dữ liệu Cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (a) họ và tên; (b) địa chỉ nhà; (c) ngày sinh; (d) địa chỉ thư điện tử  của quý vị; và chỉ khi thích hợp (e) tên người dùng và mật khẩu; (f) địa chỉ nhận hóa đơn và giao hàng; (g) số chứng minh cá nhân/căn cước công dân; và (h) các thông tin khác của bạn mà có thể được yêu cầu một cách hợp lý để chúng tôi cung cấp cho bạn các Dịch vụ được nêu tại Mục 3 dưới đây.

3. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xử lý Dữ liệu Cá nhân của  bạn cho mục đích cung cấp các sản phẩm dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm dịch vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

1. Cung cấp cho  bạn thông tin về các sản phẩm và chiến dịch của chúng tôi và các bên thứ ba là đối tác kinh doanh của chúng tôi thông qua thư điện tử, tin nhắn SMS và thư gửi qua đường bưu điện (trong trường hợp chúng tôi đã có sự đồng ý rõ ràng của bạn);

2. Cho phép  bạn mua các sản phẩm và dịch vụ được chào bán thông qua Trang Website;

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của  bạn với chúng tôi;

4. Gửi cho  bạn các sản phẩm và/hoặc sản phẩm mẫu;

5. Thông báo cho  bạn về các cập nhật, thay đổi và phát triển liên quan đến chúng tôi và các Dịch vụ của chúng tôi;

6. Thông báo cho  bạn về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách Quyền Riêng tư này, và các chính sách hoặc dịch vụ khác của chúng tôi;

7. Cung cấp cho bạn các tư vấn phù hợp với cá nhân bạn;

8. Trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi từ bạn;

9. Duy trì và vận hành Trang Website;

10. Quản lý các hoạt động hành chính và kinh doanh của chúng tôi;

11. Thuê các bên thứ ba là các đối tác kinh doanh và các bên xử lý dữ liệu để thực hiện một số khía cạnh nhất định của các Dịch vụ;

12. Lập hồ sơ khách hàng, phân tích và nghiên cứu thị trường để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn;

13. Ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, phân tích và quản lý rủi ro thương mại; và

14.Các mục đích khác có liên quan một cách hợp lý đến các dịch vụ nêu trên.

(gọi chung là "các Dịch Vụ")

Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được lưu trữ, xử lý và chuyển giao giữa và được truy cập từ các máy chủ được đặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý phù hợp với Chính sách Bảo mật Quyền Riêng tư này, bất kể là các Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ hay truy cập từ bất kỳ nơi nào.

5. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi được sự cho phép của bạn và pháp luật cho phép. Đối tượng tiếp cận Dữ liệu Cá nhân của bạn được liệt kê dưới đây:

5.1 Tiết lộ cho các công ty liên kết thuộc Công Ty TNHH Venesa:

Công Ty TNHH Venesa (có thể) bao gồm nhiều pháp nhân/các đơn vị phụ thuộc và công ty liên kết được đặt tại cả trong và ngoài Việt Nam. Chúng tôi có thể  chia sẻ cho mục đích báo cáo trong nội bộ công ty, nghiên cứu và phân tích thị trường, quản lý quan hệ khách hàng và các mục đích kinh doanh và pháp lý có liên quan khác. Chúng tôi yêu cầu các pháp nhân và công ty liên kết đó bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân nêu trên phù hợp với pháp luật và các quy định được áp dụng và Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này, và không sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

5.2 Tiết lộ cho các bên thứ ba là đối tác kinh doanh:

Các đối tác kinh doanh thay mặt chúng tôi để thực hiện nhiều dịch vụ khác. Khi đó, Venesa có thể cho phép các đối tác sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn tiếp thị, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hoặc cho các sự kiện để phân tích và nghiên cứu thị trường, quản lý quan hệ khách hàng và để đáp ứng các đơn đặt hàng của bạn qua Trang  Website. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp các Dữ liệu Cá nhân cho các đối tác kinh doanh cần để thực hiện các dịch vụ của họ và chúng tôi yêu cầu các đối tác kinh doanh đó bảo vệ các Dữ liệu Cá nhân nêu trên phù hợp với pháp luật và các quy định được áp dụng và Chính sách Bảo mật Quyền Riêng tư này, và không sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

5.3 Tiết lộ cho các bên thứ ba là các bên xử lý dữ liệu:

Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi duy trì và vận hành Trang Website, hoặc cho các mục đích khác liên quan đến việc vận hành Trang Website và hoạt động kinh doanh của Venesa, và các bên cung cấp dịch vụ đó có thể nhận được các Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ đó các Dữ liệu Cá nhân mà họ cần để cung cấp các dịch vụ nêu trên thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các công ty này bảo vệ Dữ liệu Cá nhân phù hợp với pháp luật và các quy định được áp dụng và Chính sách Bảo mật Quyền Riêng tư này và không được sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

5.4 Các tiết lộ khác:

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các yêu cầu của bạn và  nếu có liên quan, (a) tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các cơ quan quản lý; (b) bảo vệ hoặc giữ an toàn cho các quyền hoặc tài sản của các khách hàng và người lao động của Venesa; và/hoặc (c) thực hiện các biện pháp khẩn cấp để nhằm mục đích đảm bảo cho sự an toàn của các khách hàng, Venesa, hoặc công chúng.

6. THU HỒI, CHẤP THUẬN, CẬP NHẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu bạn rút lại sự đồng ý nhận thông tin về các sản phẩm và chiến dịch mới, hoặc bất kỳ các Dịch Vụ nào khác, bạn có thể làm như vậy bằng cách:

1. Hủy đăng ký Trang Website của chúng tôi;

2. Nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký" trong (các) thư điện tử chúng tôi gửi cho bạn;

3. Gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH CÔNG TY TNHH VENSA

Địa chỉ: Tầng 8, Việt Tower, số 01 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 7306 66 88

Xin lưu ý rằng nếu bạn lựa chọn rút lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và/hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, thì có thể chúng tôi sẽ không cung cấp được cho bạn một số hoặc toàn bộ các Dịch Vụ.

Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng các Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ đều chính xác và đầy đủ theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi.

7. TRẺ EM

Trang Website này hướng đến và được thiết kế cho người từ đủ 18 tuổi trở lên sử dụng. Chúng tôi không có ý định thu thập Dữ liệu Cá nhân là trẻ em và những người dưới 18 tuổi. 

8. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi duy trì các quy trình, tiêu chuẩn, và thu xếp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ hoặc kiểm soát. Ngay khi nhận được Dữ liệu Cá nhân của bạn, cho dù là thông qua phương tiện thu thập vật lý hoặc điện tử, chúng tôi sẽ bảo mật để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân phù hợp trong từng trường hợp. Các thu xếp đó có thể bao gồm các biện pháp hành chính, biện pháp vật lý, biện pháp kỹ thuật hoặc kết hợp giữa các biện pháp nêu trên.

Khi tiết lộ hoặc chuyển giao các Dữ liệu Cá nhân của bạn qua internet, chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cẩn trọng hợp lý để ngăn chặn sự truy cập trái phép vào Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có việc truyền dẫn dữ liệu nào qua internet có thể được bảo đảm bảo mật tuyệt đối và bạn xác nhận rằng việc bạn gửi thông tin qua internet hoàn toàn thuộc rủi ro của bạn.

9. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong thời hạn chúng tôi cho là cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật để phục vụ các mục đích được nêu ra trong Chính sách Bảo mật Quyền Riêng tư này và bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý hợp lệ nào. Sau thời hạn này, chúng tôi sẽ tiêu hủy hoặc ẩn danh bất kỳ tài liệu nào có chứa Dữ liệu Cá nhân của bạn theo phương thức an toàn và bảo mật. Nếu bạn có thắc mắc về khoảng thời gian lưu trữ cụ thể đối với các loại dữ liệu cá nhân nhất định, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các chi tiết liên hệ được chỉ ra dưới đây.

10. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này được điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

11. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn truy cập hoặc chỉnh sửa bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng gửi thư yêu cầu, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, hoặc cách thức chúng tôi xử lý sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, vui lòng liên lạc với Nhân Viên Phụ Trách Hệ Thống của chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử đến inforcs@bijindo.vn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần 30 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn trong trường hợp bạn muốn cập nhật thông tin chi tiết hoặc rút lại sự đồng ý của mình. Hoặc, bạn có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH CÔNG TY TNHH VENSA

Địa chỉ: Tầng 8, Việt Tower, số 01 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 7306 66 88

Quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật Quyền Riêng tư này. Mọi thắc mắc Quý Khách vui lòng liên hệ với số hotline.

1800.588.871

Từ thứ hai đến thứ bảy từ 8h30 – 17h30 (trừ các ngày lễ).

Chúc Quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm của Chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!