Công ty TNHH Venesa (“Venesa”) cảm ơn sự yêu mến, tin tưởng của Quý Khách hàng cho các sản phẩm của chúng tôi. Để phục vụ Quý Khách hàng tốt nhất, Chúng tôi công khai và áp dụng bản Điều khoản và điều kiện sử dụng trang mạng thông tin điện tử()  (gọi tắt là: "Điều khoản Sử dụng") cho Khách hàng (“bạn”).

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE [https://www.v-care.com.vn] này (“Website”) DO VENESA VẬN HÀNH, BẠN XÁC NHẬN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ SỤNG, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG WEBSITE NÀY.

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, bạn xác nhận rằng bạn đã từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự xác lập giao dịch mua bán sản phẩm hàng hóa:

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản Sử dụng này quy định nội dung bạn truy cập, sử dụng Website và các dịch vụ của Chúng tôi trên Website. Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách cập nhật phiên bản tại Website hoặc gửi thư điện tử đến các thành viên V-Care trực tuyến (Thành viên V-Care trực tuyến là những người dùng đăng ký tài khoản trên hệ thống Haravan) của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục truy cập, sử dụng Website sẽ được xem là bạn đồng ý và chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc sử dụng Website này, bạn xác nhận và đồng ý rằng Điều khoản Sử dụng thay thế tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc trao đổi liên lạc trước đó.

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật Quyền Riêng tư điều chỉnh việc bạn đăng nhập và sử dụng Website.

3. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

Theo quy định của Pháp luật và nhu cầu của Chúng tôi, chúng tôi sẽ mô tả chính xác nhất về các sản phẩm trên Website.  

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các nội dung trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn: chữ, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh chuyển động, logo (biểu trưng), nút biểu tượng, minh họa, đoạn âm thanh, tập hợp dữ liệu, phần mềm và tập hợp sắp xếp của các nội dung đó (được gọi chung là “Nội dung”) là tài sản của Venesa, đối tác hoặc bên cấp phép của chúng tôi. Các nội dung đó được bảo vệ theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm cả pháp luật Việt Nam, và pháp luật quốc tế.

Không hạn chế tính tổng quát của quy định trên, nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ được thể hiện trên Website (được gọi chung là "Nhãn hiệu") là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của Venesa, hoặc các công ty liên kết, đối tác hoặc bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ theo quy định của pháp luật, bao gồm cả pháp luật của Nhật Bản và Việt Nam.

Trừ trường hợp pháp luật hiện hành có yêu cầu, không có Nội dung, Nhãn hiệu hoặc bất kỳ phần nào của Website bạn được sử dụng, cho phép hoặc cấp phép để sử dụng, sao chép, nhân bản lại, sao chụp, bán, bán lại, truy cập, điều chỉnh hoặc khai thác dưới mọi hình thức khi không được chấp thuận trước bằng văn bản của Venesa. Các yêu cầu xin chấp thuận của bạn phải được gửi trực tiếp bằng văn bản về văn phòng của chúng tôi tại địa chỉ được nêu dưới đây:

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH CÔNG TY TNHH VENESA

Địa chỉ: Phòng 506, tầng 5, số 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 7306 66 88

5. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Trong khi truy cập hoặc sử dụng Website, bạn phải tuân thủ Điều khoản Sử dụng và các cảnh báo hoặc chỉ dẫn đặc biệt về việc truy cập hoặc sử dụng được đăng tại Website. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc tiếp cận Website này để gây cản trở hoặc làm hư hại Website, nội dung Website, biện pháp an ninh, quấy rối, làm mất uy tín của Venesa, các sản phẩm/dịch vụ, nhân sự của Venesa. Không được gửi thư điện tử  quấy rối (spam mail) đến hoặc thông qua Website này.

Bạn không được phép sử dụng Website này để tuyên truyền, phát tán, lưu trữ hoặc tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào: (a) vi phạm pháp luật; (b) xâm phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, tên miền (https://www.v-care.com.vn) hoặc tài sản trí tuệ khác của những người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân của những người khác đưới mọi hình thức; (c) có tính chất phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa, lăng mạ hoặc thù địch.

NẾU BẠN VI PHẠM (CỐ TÌNH HOẶC VÔ Ý) BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ, BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI GÂY RA CHO VENESA, VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐỐI TÁC HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI.

6. TÀI KHOẢN / TƯ CÁCH THÀNH VIÊN CỦA BẠN

6.1. Bạn có thể chọn đăng ký một tài khoản trên Website. Sau đăng ký, bạn sẽ có một tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của bạn. Theo đó, bạn có trách nhiệm bảo mật để bảo vệ thông tin và ngăn chặn bất kỳ việc sử dụng trái phép nào vào tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chấp nhận tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra theo tên người dùng và mật khẩu của bạn và Bạn đồng ý chỉ cung cấp thông tin trung thực và chính xác. Chúng tôi được quyền từ chối cung cấp dịch vụ và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm nội dung Điều khoản Sử dụng hoặc chúng tôi toàn quyền quyết định để bảo vệ lợi ích của Venesa trong phạm vi pháp luật cho phép. Nếu bạn muốn trở thành một thành viên trực tuyến, vui lòng đồng ý với CHÍNH SÁCH BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ.

Website này cho phép bạn đưa ý kiến đánh giá sản phẩm, blog và các chức năng khác.

Venesa có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát hoặc rà soát bất kỳ khu vực nào trên Website nơi người dùng đưa ra hoặc đăng tải ý kiến hoặc nhận xét của mình hoặc trao đổi liên hệ riêng với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đánh giá sản phẩm, blog và các chức năng khác, và bất kỳ nội dung trao đổi liên lạc nào tương tự.

Venesa sẽ không có trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trao đổi liên lạc nào nêu trên trong phạm vi cho phép của pháp luật Việt Nam.

Venesa được quyền chặn hoặc xóa bỏ các trao đổi liên lạc hoặc tài liệu mà Venesa xác định là mang tính: (a) lăng mạ, nói xấu hoặc khiêu dâm; (b) lừa dối, gian lận hoặc gây hiểu nhầm; (c) vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, tên miền (https://www.v-care.com.vn) hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác; (d) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào; và/hoặc (e) xúc phạm đối với Venesa. Lưu ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn có thể đăng tải hoặc truyền phát sẽ được Venesa xử lý theo Chính Bảo Mật  Quyền Riêng Tư của Venesa.

7. CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU

Bất kỳ gợi ý, ý tưởng, thắc mắc, tài liệu, phản hồi hoặc thông tin không được yêu cầu mà bạn cung cấp cho chúng tôi, trừ thông tin cá nhân của bạn như được đề cập trong Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng  tư, sẽ được coi là không độc quyền và không bí mật, và tại đây bạn trao cho chúng tôi quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không hủy ngang và có thể cấp phép lại đầy đủ để sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, bán, chuyển nhượng, chuyển đổi ngôn ngữ, tạo các sản phẩm phái sinh từ, phân phát và trưng bày thông tin đó dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào. Bạn cũng xác nhận rằng thông tin cung cấp của bạn có thể không được trả lại và chúng tôi có thể sử dụng cho mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn ở, phát triển, sản xuất, phân phối và tiếp thị sản phẩm.

8. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

Website được thể hiện "nguyên trạng", chúng tôi không đưa ra cam đoan bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về khả năng bán được hàng, không xâm phạm hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể, trừ trường hợp các cam đoan đó trái quy định pháp luật.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác, không sẵn sàng hoặc gián đoạn trong việc cung cấp, virus hoặc lỗi khác của website hoặc nội dung của website. Trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến website ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Venesa, và/hoặc các công ty liên kết, các cán bộ, nhân viên, đại lý và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, tiền phạt, hình phạt hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ yêu cầu thanh toán, khiếu kiện, hành động hoặc yêu cầu của bên thứ ba phát sinh từ việc bạn (hoặc bất kỳ người nào hành động bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn) truy cập vào, và sử dụng, Website, bất kỳ nội dung người dùng nào được cung cấp trên Website hoặc vi phạm Điều khoản Sử dụng. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho Venesa đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc bạn sử dụng rô-bốt, rệp, bọ (robot, spider, crawler) điện tử, hoặc các công cụ thu thập và công cụ trích xuất dữ liệu tương tự, hoặc bất kỳ hành động nào khác, mà bạn thực hiện, làm chậm hoặc tăng tải bất hợp lý cho hạ tầng của chúng tôi

9. LIÊN KẾT ĐẾN BÊN THỨ BA

Venesa không chịu trách nhiệm và không phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý đối với các trang (bao gồm: trang/ sàn thương mai điện tử như: tiki, lazada, shopee, lefliar …, các cổng thanh toán điện tử như: vnpay hoặc các trang khác, các trang quản lý vận chuyển hoặc các trang web đối tác liên kết tương lai) không thuộc quyền quản lý của Venesa mà Website kết nối đến.

10. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ TRANH CHẤP

Bất kỳ việc giải thích và áp dụng nào đối với Website và Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Website, tất cả các quyền và nghĩa vụ và tất cả các hành động được quy định bởi Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền xét xử tại Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ nội dung Điều khoản sử dụng của chúng tôi, xin chân thành cám ơn quý Khách hàng đã quan tâm và tìm hiểu. Mọi thắc mắc Quý Khách vui lòng liên hệ với số hotline:

1800.588.871

Từ thứ hai đến thứ bảy từ 8h30 – 17h30 (trừ các ngày lễ).

Chúc Quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm của Chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!